Regulamin RAZlove 7. Bieg Walentynkowy 2022

Cel:

 • upowszechnienie biegania
 • świętowanie ,,WALENTYNEK’’ na sportowo
 • aktywne spędzanie czasu przez szczecinian

Termin:

 • 13.02.2022 – godz. 10.00 START – około 6 km (limit 125 par)
 • 13.02.2022 – godz. 12.00 START – około 6 km (limit 125 par)

Organizator zastrzega możliwość zmiany godziny startu i podziału uczestników na mniejsze grupy w przypadku zmiany przepisów związanych z COVID-19

Limit startujących :

 • 250 Par, po 125 w każdej z tur

Miejsce:

 • Start i Meta – Arkonka (obok baru Szyszka)
 • Dystans – około 5 km (3 pętle wokół Arkonki – pętla po asfalcie)

Zgłoszenia:

 • Na stronie www.PROtiming24.pl/startmeta
 • Zgłaszamy PARĘ na 1 numer startowy. Zgłoszenia dokonuje 1 osoba z pary (w zgłoszeniu należy wypisać dane 2 osoby). W parze od startu do mety osoby będą połączone tasiemką przywiązaną wokół nadgarstka.
 • Przy zgłoszeniu wybieramy godzinę startu (godz. 10.00 lub 12.00) i w zadeklarowanym wyścigu uczestniczymy. Nie będzie możliwości zmiany godziny!
 • Termin zgłoszeń internetowych upływa do wykorzystania limitu numerów startowych – 2 x 125 sztuk (JEDEN NUMER NA PARĘ) lub w przypadku dostępności numerów startowych do dnia 5.02.2022, a osobiście w dn. 13.02.2022 (niedziela w godz. 08:30-11.30).

Opłata startowa wynosi :

 • 60 zł za parę do 05.02.2022 (piątek)
 • a w przypadku posiadania wolnych numerów startowych 70 zł za parę osobiście w dn. 13.02.2022 w biurze zawodów
 • Pakiet zawiera: numer startowy z chipem i agrafki
 • W opcji do wyboru można dokupić koszulki techniczne z krótkim rękawem z grafiką biegu (30 zł/szt.), kubek okolicznościowy (20 zł/szt.) – UWAGA Zamówienie koszulek lub kubków tylko do dnia 28.01.2022. Po tym terminie nie będzie możliwości zamówienia dodatków.
 • Po ukończeniu biegu wszystkie PARY otrzymują medal (2 częściowy) i zagwarantowane zadowolenie

Biuro zawodów:

 • Odbiór pakietów startowych w niedzielę 13.02.2022 w godz. 8.30-11:30 – Biuro Zawodów na Arkonce (Bar Szyszka),
 • W przypadku dostępności numerów startowych w dn. 13.02.2022 (niedziela), wyjątkowo będzie można osobiście zgłosić się do biegu, zapłacić i odebrać numer startowy w biurze zawodów. Koszt rejestracji 70 zł za parę.
 • Pakiet startowy może odebrać tylko osoba startująca w biegu.
 • Przepisanie pakietu startowego na inną osobę jest możliwe w biurze zawodów w niedzielę (13.02.2022) za pomocą upoważnienia.
 • Koszt przepisania pakietu wynosi 10zł.

Opłaty startowej można dokonać online WYŁĄCZNIE przy rejestracji (zgłoszeniu) do biegu na stronie www.PROtiming24.pl/startmeta, wybierając opcję „ZAPŁAĆ”. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) uczestnicy są zobowiązani do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winni byli wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywali swojej ostatniej wpłaty. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku. Po dokonaniu opłaty startowej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w RAZLOVE – Bieg Walentynkowy 2022, a nie opłatą za Pakiet Startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych RAZLOVE – Bieg Walentynkowy 2022.
Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zgłosić to mailowo na adres biuro@raz-love.pl podając wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. W przypadku odwołania RAZLOVE – Bieg Walentynkowy 2022 z winy Organizatora, Organizator zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty startowej.

Klasyfikacja:

 • Bieg parami – od startu do mety osoby będą połączone tasiemką przywiązaną wokół nadgarstka. Na parę przypada 1 numer startowy z chipem. Czas i klasyfikacja ustalana będzie po przekroczeniu linii mety po 3 okrążeniach przez kompletną PARĘ (obie jej osoby).
 • Jest możliwość zgłoszenia innych konfiguracji par, ale w takim przypadku nie będą one objęte oficjalną klasyfikacją – Biegu Walentynkowego (Kobieta – Mężczyzna), natomiast będą ujęte w oficjalnym ogólnym komunikacie biegu,

Nagrody:

 • Wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu otrzymają pamiątkowy wyjątkowy medal, który po złożeniu w parze będzie tworzył całość
 • 3 pierwsze PARY otrzymają puchary (osobno w biegu o godz. 10.00 i o godz. 12.00)
 • Ze względów bezpieczeństwa i w celu minimalizacji zakażenia Covid-19 organizator nie przewiduje przeprowadzenia losowań nagród
 • 3 najciekawiej przebrane pary w każdym z biegów, wybrane przez organizatorów biegu zostaną nagrodzone dodatkowymi upominkami.

Ochrona danych osobowych:

 • Administratorem danych osobowych jest główny Organizator, tj. Ruchowa Akademia Zdrowia, ul. Zawadzkiego 25/8, 71-246 Szczecin (biuro@raz.szczecin.pl)
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.
 • Dane osobowe uczestników RAZLOVE –Bieg Walentynkowy 2022 przetwarzane będą w celu organizacji Imprezy, dochodzenia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków prawnych (np. wystawiania rachunków), informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych, ogłoszenia wyników Imprezy, promocyjnych i marketingowych.
 • Dane osobowe uczestników Imprezy mogą być przekazane następującym podmiotom:

– instytucjom, którym muszą być udostępnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

– firmie, za pośrednictwem której prowadzony jest proces przyjmowania zgłoszeń do Imprezy oraz pomiar czasu

 • Organizator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek.
 • Uczestnicy mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w RAZLOVE –Bieg Walentynkowy 2022.

Postanowienia końcowe:

 • Podczas biegu jedna osoba z pary musi mieć numer startowy (z chipem do pomiaru czasu) przymocowany z przodu. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona i skutkować może dyskwalifikacją.
 • Przebywanie na trasie RAZLOVE –Bieg Walentynkowy 2022 bez ważnego numeru startowego oraz zezwolenia Organizatora (identyfikator – osoby funkcyjne) jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego lub zezwolenia Organizatora (identyfikator) będą usuwane z trasy przez obsługę biegu. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest również bieg ze zwierzętami. Bieg z wózkiem dziecięcym możliwy jest jedynie po przesłaniu do Organizatora indywidualnego wniosku w formie mailowej oraz uzyskaniu zgody Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia do biegu bez podania przyczyn. W przypadku wniesienia opłaty startowej, zostanie ona zwrócona.
 • Organizator stosując się do obostrzeń rządowych w związku z COVID-19 obowiązujących w dniu startu może zmienić formułę biegu , ale bezwzględnie będzie dążył żeby impreza się odbyła.

 • Organizator zapewnia ubezpieczenie NW. Każdy uczestnik jest zobowiązana do podpisania oświadczenia o znajomości niniejszego regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę dla personelu medycznego działającego w imieniu Organizatora na udzielenie jej pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych ratujących życie oraz transport w bezpieczne miejsce. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnicy rozważyli i ocenili zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.
 • Zapisując się do udziału w Imprezie uczestnicy akceptują niniejszy regulamin i wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jej wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz udostępniania sponsorom oraz partnerom RAZLOVE –Bieg Walentynkowy 2022 w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Ruchowej Akademii Zdrowia i sponsorów, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnicy wyrażają także zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje jej prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do podjęcia ostatecznych decyzji.

Dyrektor Biegu

Robert Szych

Przejdź do zapisów